Pride Donatie Fonds

Het PrideDF van het COC Noordoost Brabant is een fonds voor de financiering en ondersteuning van (kleinschalige) activiteiten en projecten, die zich richten op lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s)  in het werkgebied van COC NoB.

Wat is de missie van het PrideDF?

Wij stimuleren en bevorderen de organisatie van activiteiten en projecten voor de emancipatie en acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap in de regio Noordoost Brabant. Deze activiteiten en projecten richten zich op inclusiviteit binnen én buiten de LHBTI+-gemeenschap.

Waar is het PrideDF voor bedoeld?

Heb je een goed idee voor een activiteit of project, wat bijdraagt aan de missie van het PrideDF? En heb je hier de middelen niet voor? Dan kun je een beroep doen op het PrideDF. Het PrideDF is namelijk bedoeld voor kleinschalige initiatieven, activiteiten of projecten:

 • die voor de doelgroep worden opgezet [1]
 • die zich richten op ontmoeten, motiveren, sociale acceptatie en mensen in hun kracht zetten
 • en die concreet én realiseerbaar zijn.

Met het PrideDF bieden wij individuen, groepen en ook het algemene publiek meer onderling begrip, zelfvertrouwen en plezier. Hiermee stimuleren  wij een inclusieve maatschappij. Dit doen wij in de volle overtuiging dat zelfacceptatie en acceptatie door anderen leiden tot bevordering van geluk, zelfontplooiing, samen werken en samen leven.

Daarom zet het PrideDF zich niet alleen in voor voldragen projecten. Maar ook  voor de versterking van capaciteit bij initiatieven met een vraagstuk, probleem of mooi idee waarbij men graag iets wil aanpakken, opzetten en uitvoeren. En waarbij het ontbreekt aan kennis, ervaring en/of middelen.

[1] Het initiatief hoeft niet vanuit de LHBTI+-gemeenschap te komen.

Hoe doe je een aanvraag bij het PrideDF?

Een initiatiefnemer stuurt de aanvraag voor ondersteuning per e-mail naar het PrideDF via pridedf@cocnoordoostbrabant.nl  De aanvraag bestaat uit maximaal vijf pagina’s, inclusief begroting. De beoordelingscommissie van het PrideDF toetst het plan aan de criteria. En neemt daarna een besluit.

Een aanvraag of projectplan voldoet aan de volgende criteria:

 • Geef aan wie je bent/ jullie zijn en hoe wij je/jullie kunnen bereiken
 • Geef een korte beschrijving van het initiatief, activiteit of project en wanneer je dit wilt organiseren
 • Formuleer een heldere doelstelling, inclusief een omschrijving van wat je hoopt te bereiken en waarom het belangrijk voor je is
 • Leg uit hoe de activiteit aansluit en bijdraagt aan de doelstellingen van het PrideDF
 • Geef aan hoeveel bezoekers je verwacht en/of hoe groot het publieksbereik is
 • Stuur een volledige en sluitende begroting mee, waarin je expliciet aangeeft welk bedrag je van het PrideDF vraagt
 • Wil je geen financiële bijdrage maar zoek je een bijdrage in expertise? Ook dat kan! Geef een korte beschrijving van de expertise, die je zoekt. De beoordelingscommissie bekijkt of ze hieraan bij kan dragen of mensen met de gevraagde expertise kent, die dit kunnen.

De beoordelingscommissie streeft ernaar binnen zes weken na ontvangst een besluit te nemen. De aanvrager ontvangt dit besluit per e-mail. De commissie geeft aan waarom een aanvraag wel of niet toegekend wordt. Over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd. Tegen deze beslissing in beroep gaan is niet mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden voor toekenning van de aanvraag door het PrideDF?

Hieronder staan de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen en de gevolgen van een toekenning van een financiële bijdrage:

 • Er mag geen sprake zijn van commercieel belang: de aanvrager is geen commerciële partij
 • De aanvrager zorgt zelf voor eventuele benodigde vergunning(en) voor de activiteit
 • Is het toegekende bedrag hoger dan € 1000? Dan ontvangt de aanvrager 50% na toekenning en 50% twee weken voorafgaand aan de activiteit
 • Niet gespecificeerde kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Een post ‘onvoorzien’ op de begroting mag maximaal 10% van de volledige aanvraag zijn
 • Binnen vier weken na afloop van de activiteit stuurt de aanvrager een kort verslag aan de beoordelingscommissie. Hier zit uiteraard een kostenverantwoording bij. En het liefst aangevuld met foto’s. Dit eindverslag dient als inspiratie voor andere aanvragen en het PDF mag dit voor publicitaire doeleinden gebruiken
 • Eventuele (beeld)rechten en /of intellectueel eigendom blijven bij de aanvrager
 • In alle media-uitingen (on- en offline) vermeldt de aanvrager de activiteit ‘mede mogelijk gemaakt is door het PrideDF
 • De aanvrager betaalt een eventueel te veel ontvangen bijdrage onverkort terug aan het PrideDF COC NoB.

Organisatie van de beoordelingscommissie van het PrideDF NoB

 • Aanvragen worden schriftelijk ingediend bij de beoordelingscommissie van het PrideDF. Deze commissie adviseert onafhankelijk van het COC-bestuur en/of de gemeentecolleges over de ingediende aanvragen
 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van het COC NoB benoemt op voordracht van het COC bestuur zeven leden voor de beoordelingscommissie. De voordracht geschiedt in overleg met de zittende commissieleden van het PrideDF. De commissieleden PrideDF / bestuur COC NoB dragen nieuwe  kandidaat commissieleden voor en gezamenlijk wordt besloten welke kandidaten het COC bestuur zal voordragen. Deze commissie is als volgt samengesteld:
 • Een lid is bestuurslid van het COC, om de relatie met het bestuur te waarborgen
 • Twee leden zijn van buiten de COC kring, om het bereik, het speelveld en het perspectief van het PrideDF te verbreden. Om de continuïteit te waarborgen wordt één van deze leden gevraagd drie jaar zitting te nemen, de ander twee jaar
 • De overige vier leden zijn COC leden of COC vrijwilligers. Van wie twee gedurende drie jaar en twee gedurende twee jaar zitting nemen
 • De commissie benoemt haar eigen voorzitter en secretaris
 • De commissie borgt continuïteit en werkt daarom met een aftreedschema, waarbij altijd twee leden van voorgaande periode zitting houden in een volgende periode
 • Het bestuur van het COC NoB is formeel beheerder van de middelen van het PrideDF
 • De kascommissie van de ALV COC NoB controleert de administratie. In het jaarverslag van COC NoB wordt verantwoording over de bestedingen afgelegd. Als dit jaarverslag door een accountant gecontroleerd moet worden, neemt het COC NoB de administratie van het PrideDF daarin mee als een aparte post
 • Het PrideDF heeft een jaarlijks bestedingsbudget van € 5000,00. Als de beoordelingscommissie dit budget wil overschrijden, bijvoorbeeld door de grote kwaliteit van de aanvragen, kan zij in overleg met de ALV van COC NoB e/o bestuur COC NoB verzoeken om bij uitzondering in enig jaar toestemming te geven een groter budget toe te kennen. De commissie kan dit grotere budget aan één activiteit toekennen of verdelen over meer activiteiten. Een aanvrager kan voor het volledige bedrag van de activiteit een beroep doen op het PrideDF. Dat wil zeggen dat een financiering van 100% mogelijk is
 • Als de beoordelingscommissie een aanvraag honoreert, dan informeert zij het bestuur van COC NoB hierover. Het bestuur maakt daarna binnen twee weken het toegekende bedrag over aan de aanvrager
 • Als de aanvrager de activiteit niet uitvoert/realiseert is de toegekende bijdrage terug vorderbaar door het COC NoB. Dit geldt ook bij een onvolledige of niet toepasselijke verantwoording na de activiteit
 • Is een lid van de PrideDF-beoordelingscommissie zelf  bij een aanvraag betrokken? Dan beslist diegene niet mee over de betreffende aanvraag
 • Staat het PrideDF open voor donaties? Jazeker! Afhankelijk van de hoogte van de bedragen moeten we bepalen of we voor dat jaar het beschikbare budget verhogen. Of blijft het budget € 5000,00 en zorgen donaties ervoor dat het PrideDF lang(er) blijft bestaan?


Download PDF document